Velkommen

Jeg laver en webshop med malerier. Som noget nyt er der på min blog en knap til at oversætte hele siden til det sprog du vælger øverst til højre på siden.

Kontakt mig for at lave dokumentation af nybyggeri, restaurering eller ombygning.
eller kontakt mig for at lave en flot fotobog, af hvad du nu gerne vil have fotograferet.

Endvidere laver jeg fotos af blomster, landskaber, arkitektur, kirker og natur.
Og undertiden skriver jeg en tekst, et digt, en fantasi, en reaktion på tidens rædsler, skønhedsåbenbaringer, en prædiken over tekster fra biblens nye testamente, der var en storartet forsøg på  at løse datidens lovtyranniske problemer, men ikke nødvendigvis vor tids problemer, hvor menneskeheden er blevet en så tung byrde for sig selv og for hele kloden, at fremtidsudsigterne  synes for overvældende for mennesket, planterne, dyrene, ja hele biosfæren. Vi befinder is geologisk i den antropocæne tidsalder.

I min blog kan du finde en del af mine iagttagelser  i by og på land i form af fotos, der skal ses som registreringer af hvor flot vor klode er endnu.
Filosofien er at se skønheden og engagementet i det lokale, det nære, som svar på vor tids trussel, ikke som en flugt, men som ophøjet svar. At vande sine potteplanter når avisernes og fjernsynets reportager er af apokalyptiske, dommedagsagtige dimensioner.

Kontakt:
Palle Finn Jensen
Aarhus Danmark
pallej88@gmail.com
+45 4276 8120

Welcome

I’m doing a shop with paintings. As a new feature on my blog there is a button to translate the entire page to the language you choose the top right of the page.

Contact me to make documentation of new construction, restoration or reconstruction.
or contact me to make a nice photo book, of whatever you want photographed.

Furthermore, I make pictures of flowers, landscapes, architecture, churches and nature.
And sometimes I write a text, a poem, a fantasy, a reaction to future horrors, beauty revelations, a sermon of texts from the Bible’s New Testament, there was a grand attempt to solve contemporary law tyrrany problems, but not necessarily contemporary problems, where humanity has become a heavy burden for themselves and for the planet that the future prospects seem too overwhelming for people, plants, animals, indeed the entire biosphere. We are is geologically in the anthropocentric  age.

In my blog you can find some of my observations in urban and rural areas in the form of photos to be viewed as records of the wonders of our planet yet.
The philosophy is to see the beauty and involvement in the local, the immediate response to contemporary threat, not as an escape, but elevated response. Watering house plants when the newspapers and television reports are of apocalyptic, of doom-like dimensions.

Contact:
Palle Finn Jensen
Aarhus Denmark
pallej88@gmail.com
+45 4276 8120