Tag: Kærlighed

Søndag den 8. maj 2016

 

 

Dette hellige evangelium skriver evangelisten Johannes:

Jesus sagde:
»Ikke for dem alene beder jeg,
men også for dem,
som ved deres ord tror på mig,
at de alle må være ét,
ligesom du, fader,
i mig og jeg i dig,
at de også må være i os,
for at verden skal tro,
at du har udsendt mig.

Den herlighed,
du har givet mig,
har jeg givet dem,
for at de skal være ét,
ligesom vi er ét,
jeg i dem og du i mig,
for at de fuldt ud skal blive ét,
for at verden skal forstå,
at du har udsendt mig og har elsket dem,
som du har elsket mig.

Fader, jeg vil,
at hvor jeg er,
skal også de,
som du har givet mig,
være hos mig,
for at de skal se min herlighed,
som du har givet mig,
for du har elsket mig,
før verden blev grundlagt.

Retfærdige fader,
verden har ikke kendt dig,
men jeg har kendt dig,
og de har erkendt,
at du har udsendt mig;
og jeg har gjort dit navn kendt for dem
og vil gøre det kendt,
for at den kærlighed,
du har elsket mig med,
skal være i dem,
og jeg i dem.«
Joh 17,20-26

Palle Jensen
Det er Jesus som beder til sin fader, Gud. At de alle må være et. “De” er dem der tror på at Jesus er frelseren. Han beder om enhed. Enhed i kærlighed. Tror ved at have fast overbevisning om, at det er kærligheden, der frelser fra den tilstand af håbløshed, som et menneske kan gribes af. I enhed med Kristus, Jesus, ligger et udtryk for at den enkelte ikke er alene. Vi er i herlighed forenet i kærlighed.

Hvor er Jesus? Han er i vinen og brødet, der uddeles ved nadveren med ordene: Idet der rækkes brødet: Dette er mit legeme. Idet der skænkes vin: Dette er mit blod. Så spiser vi og drikker ham. Vi får hans guddomskraft. Kraft til at være mennesker med kærligheden i hver en celle i kroppen. Sjælen og sindet forenet i den ånd der er kærlighed.

Det vi har ved at være et i Kristus er kraft til at leve. Kraft til at håbe. Evne til at handle. Vilje til at hjælpe andre. Evne til at forvandle mismod med livsglæde. Kraft til at være opmærksom på alle de ting der lykkes og som virker. Evne til at se skønheden i en ærenpris herlige blomst der netop nu blomstrer med sin lyseblå krone i græsplænen. Åbenhed og erkendelse af  at livet er godt. Evne til at se. Vilje til at høre.

Hvad er det der forener os?
Det er blandt andet musik og sang. I kirken synger vi sammen. Sangen forsoner idet den forener. Sangen har lysning. Sangen gir glæde. Klaveret holder vore lyde sammen i fast rytme. Klangen dirrer i hudens celler der hører. Kroppen dirrer af vellyst når samklangen opstår. Vi er et i sangen.
Og det der gør os til et er fællesskabet om ordene der flyder som en liflig strøm gennem rummet. Vi er fælles om den oplevelsen en gudstjeneste er. Vi er fælles om ordene, vi sendes bort fra alteret ved: Gå bort med fred. Vi har Guds kærlighed i ryggen når vi går hver til sit, og vi skal ikke gå hjem alene, men med tanken om det fællesskab vi nu er en del af.

Jesus siger:
“Retfærdige fader,
verden har ikke kendt dig,
men jeg har kendt dig”
Når Jesus siger at han har kendt Gud, så tror jeg det er fordi han har været i meget nær kontakt med Gud. Han har mærket Gud helt konkret. Han har været så tæt på Gud at han har været et med Gud. I en religiøs oplevelse der har forvandlet hele hans liv og selvforståelse. Hans nærkontakt med djævelen er beskrevet levende i evangelierne og her havde han sit fundament som forsvar mod djævelen ved at have svar på fristelserne ved at hente svarene fra Det Gamle Testamente. “Der står skrevet….”
At Jesus har kendt Gud tror jeg er gennem læsning i skrifterne bl. a. Davids salmer, og derved erkendt hvem og hvad Gud er.

Det der er hensigten med dagens tekst er at kærlighedens herlighed skal blive alt i all. At kærligheden er i os. At vi bliver et med Jesus. Vi er i kærligheden og kærligheden er i os. Det er fylde. Det er retfærdigheden opfyldt. Det er dommen. Herfra lever vi. De døde lever.  Lys og liv.

Prædikener

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Title: Kiss
60 x 80 cm
14. feb 2016
acrylic on fiber

Bye my Paintings Paintings Passionate Love

Gud

Gud

Postmoderne valg
både og
hverken eller
ironisk stillingtagen
intet alvorligt
alt er sagt
alt lige gyldigt ligegyldigt
alt er subjectivt
ingen uforanderlig, alvidende, almægtig, ubevægelig Gud
intet metafysisk væsen

positivistisk emperi i videnskaber som biologi, fysik, økologi, sociologi, psykologi
positivistisk teologi en sten i skoen

tagen stilling til fænomeners forrang eller fortolkningernes forrang eller kun skin
Hvad med åbenbaring
Suveræne livsytringer

fortolkninger ud fra mytisk-poetisk teologi
hvad står fast

Antagelse (Aksiom): Et menneske der lever erkender at livet er sandhed

Livet ses som eksistensen
livet sammen med andre
Helligånden den fællesskabsdannende kraft i livet Kærlighed

Kerygmet, tiltalen: Du er tilgivet

Livet givet tilbage
født igen

Eksistentiel nød død absurditet nonsense
Guds død Guds fravær
menneskets plads i Gud mulig ved Kristi død
Gud bliver hel igen
Mennesket i Gud
Opstandelsen
Nadver
Jesus i mennesket

Hvad er meningen
Den evige spørgen
Det evige råb på mening

Svar: Kærlighed

Poetry